За нас

Национален кооперативен съюз "Евростарт" е доброволна организация, юридическо лице със статут на кооперация /по смисъла на чл.54,ал.3 от ЗК/, обединяващ кооперации "Взаимоспомагателни земеделски кредитни асоциации на частни стопани"/ВЗКАЧС/ и "Взаимоспомагателни кредитни кооперации на частни земеделски стопани"/ВККЧЗС/. Кооперациите, членки на съюза, запазват своята юридическа и икономическа самостоятелност, като се обединяват за постигане на общите цели и задачи, при спазване принципа на свободата при сдружаване и общността на интересите и съблюдаване на разпоредбите на Закона за кооперациите.

 


НКС "Евростарт" е регистриран с решение №1 на Софийски градски съд от 10.08.2001г. по ф.д. №7977/2001г. Той осъществява функциите на специализиран експертен орган, методичен ръководител, посредник и координатор по отношение на дейността на кооперациите , повишаване на квалификационните норми на членовете, информационно обслужване на дейността и приоритетите на кооперациите-членки, осъществяване на контакти и сътрудничество със международни организации и институции и др.


Призванието на НСК е да защитава интересите на членуващите в него кредитни кооперации пред националните институции, да улеснява достъпът им до фондове и други форми на финансиране на земеделието, да съдейства чрез система от мероприятия за ограничаване на риска от дейността и за доближаване до евростандартите в отрасъла, в т.ч. и за адекватната законовата регламентация на дейността им.

Вижте профила в Микс Маркет
на кооперация:


Дейността на НКС "Евростарт" се подпомага от:

Германски кооперативен и Райфайзен съюзПартньор при финансирането на нашите членове:
Кредитните кооперации, членове на НКС "Евростарт", са създадени по проект на:

Министерство на земеделието и храните